Talk:Boston Python Workshop 5/Friday/OSX set up Python